Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

 

 

IKIMOKYKLINIS AMŽIUS YPATINGAS, nes būtent šiuo amžiaus tarpsniu klostosi svarbiausios vaiko asmenybės savybės, jo suvokimo, mąstymo, bendravimo ir kt. ypatybės. Ikimokyklinukas pamažu tampa savarankiškesnis, iniciatyvesnis, labiau bendraujantis, pradeda daugiau pasitikėti kitais žmonėmis. Jis smalsiai tyrinėja pasaulį, eksperimentuoja, išbando daiktus ir medžiagas; sparčiai plėtojasi jo kalba, turtėja žodynas, tobulėja sakinių struktūra. Tačiau šiuo laikotarpiu vaikui itin svarbu dėmesinga suaugusiųjų – tėvų ir pedagogų – pagalba: jų supratimas ir palaikymas, emociškai saugi ir rami aplinka.

Mokslo įrodyta, kad kryptingas ir tikslingas ugdymas pirmaisiais vaiko gyvenimo metais turi didžiulės įtakos sėkmingai jo intelekto ir kalbos raidai, norui ar nenorui mokytis, santykiams su žmonė- mis – suaugusiaisiais ir bendraamžiais, jo savivertei, savijautai, elgesiui ir net tolesnio jo gyvenimo sėkmei. Nustatyta, kad vaikams, kurie iki mokyklos lankė vaikų darželį ar kitą ikimokyklinio ugdymo įstaigą bent vienerius metus, geriau sekasi mokykloje, jų mokymosi pasiekimai yra aukštesni.

Ikimokyklinio ugdymo programa. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia ikimokyklinio ugdymo įstaigos komanda. Prieš rengdami programą vadovai ir auklėtojai ištiria lankančių vaikų bei šeimų poreikius ir į juos atsižvelgia. Rengdami programą jie taip pat vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais.

 

Mūsų darželis parengė naują programą „Žolynėlio žingsnis“.

taip pat dirbame su specialiojo ikimokyklinio ugdymo programa ,, Aš ir tu – mes kartu”

Portage ankstyvojo ugdymo programa. Kontrolinis sąrašas.

Kontrolinio sąrašo paskirtis – padėti sudaryti kiekvieno vaiko individualaus ugdymo programą. Vaiko mokymas planuojamas atsižvelgiant į vaiko turimus arba besiformuojančius į gūdžius, arba į tuos įgūdžius, kurių dar nėra.

 

 

Informacija apie darželius galima rasti www.vilnius.lt , skiltyje „Mano darželis“.