Problema: Nelaimingi atsitikimai darželyje (nukritimas, nudegimas, apsinuodijimas, susižalojimas, įkandimas, užspringimas, priepuolis ir kt.)

Bendras pasitarimas ( jei to reikia)

Dalyviai:

1.  VGK nariai

2. Vaikas, tėvai

3. Grupės auklėtoja

Atsakingas asmuo

Veiksmų planas (neatidėliotini veiksmai; pageidautini ilgalaikiai veiksmai)

Vykdytojai

Trukmė (kada)

Fiksuoja

Analizuoja

Darbuotojai

1.

Apžiūrėti vaiką ir suteikti pirmąją medicinos pagalbą

Grupės auklėtoja,

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Iškart po įvykio

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

2.

Informuoti nukentėjusio vaiko tėvus/globėjus

Grupės auklėtoja, VGK nariai

Iškart po įvykio

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

3.

Kviesti greitąją medicinos pagalbą (esant būtinumui)

Visuomenės veikatos priežiūros specialistė

Po vaiko apžiūros

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

4.

Informuoti direktorę ( esant būtinybei savivaldybėje atsakingą asmenį)

Atsakingas asmuo

Po įvykio

Direktorė

Vaikai  grupėje/darželyje

1.

Informuoti grupės vaikus apie nelaimingą atsitikimą

Grupės auklėtoja

Iškart po įvykio

Dir.pavad.ugdymui

2.

Prijungti grupės vaikus prie šalia esančios grupės veiklos

Grupės auklėtoja,

kitos auklėtojos

Pagal situaciją

Dir.pavad.ugdymui

3.

Pokalbis su vaikais apie nelaimingą atsitikimą, galimas pasekmes, prevencija (ilgalaikis  veiksmas)

Grupės auklėtojos,

VGK nariai

Pagal situaciją

Dir.pavad.ugdymui

Vaikas

1.

Suteikiama pirmoji medicininė pagalba

Auklėtoja, medikai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Iškart po įvykio

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

2.

Apžiūrimas atvykusios greitosios med. pagalbos darbuotojų (esant būtinybei)

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Atvykus greitajai med. pagalbai

Sveikatos priežiūros specialistė

Tėvai

1.

Informuojami ir atvyksta į darželį

Auklėtoja

Pagal galimybę

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

2.

Suteikiama informacija apie nelaimingą atsitikimą, suteiktą pagalbą

Grupės auklėtoja

Pagal galimybę

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

3.

Atsižvelgiant pagal sužalojimą – vaiko gydymas namuose arba vyksta į gydymo įstaigą arba su greitosios pagalbos reanimobiliu

Tėvai

Pagal galimybę

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Kiti – Vaiko gerovės komisijos sekretorė

1

Fiksuoja įvykį dokumentacijoje

VGK sekretorė

Iškart  po įvykio

Dir.pavad.ugdymui

2.

Kreipiantis nukentėjusio vaiko tėvams į VGK – tėvų konsultacija

VGK nariai

Pagal poreikį

Dir.pavad.ugdymui

 

Pasirinkite vieną iš anksčiau Jūsų aptartų situacijų, įvertinkite rizikos veiksnius, paruoškite intervencijos planą.

Eil.Nr.

Veiksniai, susiję su vaiku

Pastabos

1

Amžius (negali savęs apsaugoti ir savimi pasirūpinti).

2

Ypatingieji poreikiai (pvz., vaiko protinė arba fizinė negalia).

3

Ryškūs, akivaizdūs patirto smurto ar nepriežiūros požymiai.

4

Sveikatos ir gydymo problemos, vaikas serga ir tėvai atsisako gydyti.

5

Vaikas yra globojamas arba įvaikintas.

6

Socialiniai arba emociniai vaiko poreikiai netenkinami (tėvai sako kad nemyli, veiksmais jį atstumia).

7

Vaikas bijo būti namuose; eiti į namus.

8

Vaikas emociškai sutrikęs, pasimetęs ir kt.

Eil. Nr.

Veiksniai, susiję su nesmurtaujančiu tėvu

Pastabos

1

Priklausomas nuo smurtautojo finansiškai, religiniais įsitikinimais, emociškai

2

Vaikų priežiūros žinių ir įgūdžių stoka, chaotiškas elgesys su vaiku.

3

Žinomi faktai, kad prieš asmenį smurtavo, bet jis tai neigė.

4

Netiki vaiku dėl patirtos prievartos (pvz., seksualinio tvirkinimo), kaltina dėl to vaiką.

5

Nesmurtaujantis tėvas stengiasi apsaugoti prievartautoją.

6

Nesmurtaujantis tėvas negali apsaugoti vaiko nuo žalojančio elgesio (nesupranta, kas atsitiko, bijo, neigia faktus), problemos egzistavimą.

7

Nepasinaudojo siūloma tarnybų pagalba praeityje, atsisakė pagalbos.

8

Pats naudoja fizinį/emocinį smurtą prieš vaiką.

9

Motyvacijos stoka rūpintis vaiku, prašo paimti vaiką iš jo.

10

Nebendradarbiauja su specialistais, nelinkęs vykdyti paramos/gydymo plano.

11

Nenori mokytis tėvystės įgūdžių.

12

Serga  psichikos ligomis, turi priklausomybių, turi raidos sutrikimų.

13

Pats yra patyręs seksualinę prievartą anksčiau.

14

Neturi  palaikančių giminių/artimųjų/draugų ir kt.

Eil.Nr.

Veiksniai, susiję su smurtaujančiu tėvu

Pastabos

1

Žymios problemos socialiniame ir asmeniniame prisitaikyme.

2

Buvo teisiamas už vaikų seksualinį išnaudojimą ar smurtą prieš vaikus.

3

Vaikų prievartos, tvirkinimo praeityje faktai, surinkti tarnybose, policijoje, mokykloje, ligoninėje, darbo vietose, kitur (buvo bylos teisme).

4

Kvaišalų, alkoholio vartojimo problemos.

5

Negali kontroliuoti savo elgesio (žymus konfliktiškumas su kitais darbe, kaimynystėje).

6

Kaltina vaiką dėl savo problemų; grasina vaikui, kad šis atskleidė smurto faktus.

7

Ypatingai neigiamas požiūris į vaiką (nekenčia, nepripažįsta savu, šlykštisi ir pan.).

8

Bijo, kad gali prarasti impulsų kontrolę ir sužaloti vaiką.

9

Smurtas prieš sutuoktinę(-į) praeityje.

10

Serga psichikos lyga.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS  2017-2018 m.m.

 

Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko ugdymo (si) veiksmingumą, sudarant palankias ugdymosi sąlygas pagal jo galias ir gebėjimus.

1. Uždavinys. Laiku pastebėti ir taisyti vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus.

1.

 1. Sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikų sąrašo koregavimas.

2. Dokumentų dėl specialiųjų poreikių įvertinimo rengimas.

VGK pirmininkė

N.Dudėnienė  – vyr. logopedė

2017-2018

esant poreikiui

2.

VGK posėdžių organizavimas.

Pagal poreikį

metų eigoje

3.

Vaikų su spec. poreikiais identifikavimas bei jų siuntimas į įstaigos VGK arba Vilniaus PPT.

VGK , auklėtojos, dirbančios su spec. poreikių vaikais.

metų eigoje

4.

Vaikų kalbos, kitų spec. poreikių vertinimo atlikimas ir  sutrikimų nustatymas.

VGK ,

grupių auklėtojos.

2017-09-30

2. Uždavinys. Organizuoti prevencines priemones įstaigoje. Rūpintis vaiko socialine gerove, švietimo pagalba.

1.

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas prevencinio, specialiojo ugdymo, krizinių situacijų klausimais dalyvaujant seminaruose ir kursuose.

VGK ,

pedagogai.

metų eigoje

2.

Sveikatinimo valandėlių organizavimas.

Sveikatos priežiūros specialistė.

metų eigoje

3.

Smurto ir patyčių prevencijos priemonių programos vykdymas (integruota į ugdomąją veiklą).

VGK

metų eigoje

4.

Informacinės literatūros rinkimas ir kaupimas įvairiomis prevencijos temomis.

VGK

metų eigoje

5.

Specialistų pagalbos pedagogams ir tėvams teikimo programos vykdymas.

VGK pirmininkė.

metų eigoje

6.

VGK veiklos analizė.

VGK

2017-12-29

7.

Ugdytinių adaptacijos problemų sprendimas, ugdymo(si) sunkumų analizė.

VGK

metų eigoje

3. Uždavinys. Turtinti vaikų judėjimo patirtį, mokant juos įvairių veiksmų, judesių, aktyvinant kūno koordinaciją, gebėjimą jausti, valdyti savo kūną.

1.

Ugdomosios fizinės veiklos vykdymas.

Pedagogai

Rytinė mankšta , kūno kultūra, korekciniai pratimai vaikams, turintiems spec. ugdymo(si) poreikius

2.

Vaikų (CVP) fizinio pajėgumo įvertinimas           (Gross motor Funkcion measurb - GMFM).

T. Kerulienė - judesio korekcijos pedagogė

2017 m. spalis

2018 m. gegužė

3.

Vaikų su spec. mišriais raidos sutrikimais, ortopediniai vaikai bei su stuburo iškrypimais vertinimo testas „Kūno judesių ir padėties psichinės būsenos įvertinimo testas“.

I.Šabūnienė - judesio korekcijos pedagogė

2017 m. spalis

2018 m. gegužė

4.

Tolesnis ,,lauko pedagogikos“  idėjų  įgyvendinimas įstaigos kieme, kuriant naujas veiklos erdves kieme ir skatinant vaikų judėjimą.

VGK nariai,

judesio korekcijos pedagogės

metų eigoje

5.

Remiantis „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro“ sveikatai svarbių dienų aptarimai bendruomenei ir tėvams rūpimais klausimais.

Sveikatos priežiūros specialistė.

 metų eigoje

 

BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS

1.

1. Informuoti tėvus dėl vaikų specifinių psichologinių problemų (elgesio ir emocijų sutrikimų, adaptacijos darželyje, ugdymo(si) rezultatų).

VGK, pedagogai, specialistai.

I – ketvirtis

2.

1. Diskusija:

„Kvalifikuotos švietimo pagalbos vaikams ir jų šeimoms teikimas “.

VGK, pedagogai, specialistai.

II – ketvirtis

3.

1. Tėvų siūlymai plėtojant vaikų saviraišką ir pažinimą, kuriant naujas ir saugias ugdymo (si) aplinkas.

Tėvai, pedagogai.

III – ketvirtis

SPECIALISTŲ PAGALBOS  PEDAGOGAMS IR TĖVAMS INFORMACIJOS TEIKIMO PROGRAMA  2017– 2018 m. m.

EIL. Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo ar vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma

 

LOGOPEDŲ KONSULTACIJOS PEDAGOGAMS:

1. 

1.1.Penkios vaikų meilės kalbos. Kalbos savaitė.

Logopedai  

2017

Apibendrinta pedagogų tarybos posėdyje

1.2. Specialiųjų poreikių vaikų kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje.

2018-04

LOGOPEDO KONSULTACIJOS TĖVAMS:

2.

2.1.Televizorius ir kompiuteris kalbėti neišmokys.

2017-11

Apibendrinta pedagogų tarybos posėdyje

2.2.Kaip vaikai mokosi kalbėti.

2018-02

JUDESIO KOREKCIJOS PEDAGOGIŲ  INFORMACIJA PEDAGOGAMS:

3.

3.1. Vaiko fiziniai gebėjimai skirtingais amžiaus tarpsniais.

Judesio korekcijos pedagogai

2017-11

Apibendrinta pedagogų tarybos posėdyje

3.2. Kineziterapijos priemonės

2018-03

3.3. Rytinės mankšta - svarbus veiksnys vaiko sveikatai

Praktinis užsiėmimas

2017 – 2018 m.

JUDESIO KOREKCIJOS PEDAGOGIŲ INFORMACIJA  TĖVAMS:

4.

4.1. Praktiniai patarimai tėvams, auginantiems ypatingos priežiūros vaikus

Judesio korekcijos pedagogai

2017

Apibendrinta pedagogų tarybos posėdyje

4.2. Taisyklinga vaikų nešiojimo biomechanika.

2018

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS  INFORMACIJA PEDAGOGAMS:

5.

5.1. Vaikų higienos ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas.

2017-10

Apibendrinta pedagogų tarybos posėdyje

5.2. Pavojai vasarą. Bičių, vapsvų, širšių įgėlimas. Pirmoji pagalba.

2018-04

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS  INFORMACIJA TĖVAMS:

6.

6.1. Vaikų higienos ir saugios gyvensenos įgūdžių tobulinimas.

2017-11

Apibendrinta pedagogų tarybos posėdyje

6.2. Tėvų švietimas prevencijos klausimais.

2018-03

Parengė: dir. pav. ugdymui Dalia Daunoravičienė

Informacija apie darželius galima rasti www.vilnius.lt , skiltyje „Mano darželis“.