Specialusis lopšelis – darželis „Žolynėlis“ – naujo tipo įstaiga, tenkinanti visus esminius vaikų su vidutine ir žymia fizine negalia poreikius, o aplinka jaukumu prilygsta namams. Šeima – aktyvi darželio partnerė.

Įstaigoje dirba 18 auklėtojų, iš kurių 13 įgyjusios vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją.

4 logopedės, 2 judesio korekcijos pedagogės.

Pedagogų komanda kvalifikuota, kompetetinga, gebanti keistis, nuolat besimokanti, energinga, aktyviai ieškanti naujovių ir jas įgyvendinanti.

Ugdymo forma darželyje – savaitinė ir dieninė.

VIZIJA

Šiuolaikiška, atvira kaitai švietimo įstaiga, teikianti socialines - edukacines paslaugas 1-7 metų vaikui, jo šeimai, tradicijų ir papročių puoselėjimu prisidedanti prie bendros kultūros plėtros Vilniaus mieste.

MISIJA

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, tenkinti šeimų poreikius. Siekti kiekvieno vaiko, kaip bręstančios asmenybės, maksimalaus saugumo, pažinimo, saviraiškos, sveikatingumo, kultūros poreikių tenkinimo. Parengti mokytis pagal pradinio ugdymo programas.

FILOSOFIJA IR VERTYBĖS

Ugdymo procesas humanizuotas, grindžiamas pedagogų, ugdytinių ir tėvų sąveika.

Pedagogai kompetentingi, gebantys įnešti savo indėlį pritaikant ugdymo(si) planus ir technologijas kintančiam švietimo paslaugų poreikiui.

PRIORITETAI

  • Pilietiškumo ugdymas sąveikoje su gamta.
  • Ugdymo kokybės užtikrinimas, kuriant kūrybiškumą skatinančią aplinką, plečiant bendradarbiavimą tarp darželio ir šeimos (auginkime atsakingai), keliant pedagogų profesionalumą, sąmoningumą, atsakomybę.
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatai palankios ir saugios aplinkos kūrimas, naudojant įvairias ugdymo(si) priemones, kurios skatintų vaikus aktyviai judėti, reikštis jų saviraiškai.